Algemene voorwaarden

ALGEMENE

VOORWAARDEN

ALLE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden betreffen alle activiteiten van Voetbalsupport.nl. Voetbalsupport.nl is eigendom van HockeyWerkt BV, hierna te noemen Voetbalsupport. Voetbalsupport gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Dit kunt u lezen in de privacyverklaring.

Privacyverklaring

Voetbalsupport biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

Voetbalsupport hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Voetbalsupport rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Definities
  • Overeenkomst: het contract tussen Voetbalsupport en Deelnemer.
  • Dienst: Een training bij één van de voetbalactiviteiten: voetbalschool, voetbalclinics, voetbalkampen
  • Deelnemer: De ouders van de persoon die deelneemt aan de dienst Voetbalkampen.
Artikel 1: Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Voetbalsupport en een Deelnemer, waarop Voetbalsupport deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Een offerte en oriënterende communicatie aangaande zijn vrijblijvend en verplichten Deelnemer tot niets.

1.3. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de
werkzaamheden. Voetbalsupport zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

1.4. Indien u gebruik maakt van een speciale aanbieding betekent het automatisch dat uw adres en mailgegevens worden doorgezet naar persoon die de aanbieding verschaft.

1.5. Deze algemene voorwaarden maken te allen tijde deel uit van de Overeenkomst. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Deelnemer die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Voetbalsupport alleen bindend indien en voor zover deze door Voetbalsupport uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Uitvoering en overeenkomst

2.1. Voetbalsupport zal de Dienst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voetbalsupport heeft bij de uitvoering van haar Dienst een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting.

2.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Voetbalsupport het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.3. Deelnemer is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Deelnemer er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Voetbalsupport aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Voetbalsupport worden verstrekt.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

3.1. Alle door Voetbalsupport genoemde bedragen zijn inclusief btw.

3.2. Voetbalsupport maakt gebruik van betaling via Ideal, Creditcard of Apple Pay. De betalingsmethode wordt ondersteund door een andere partij.

3.3. Deelnemers betaling direct na aanmelding van de dienst van Voetbalsupport.

3.4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Voetbalsupport.

3.5. Bij een niet tijdige betaling is Deelnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

3.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Deelnemer wordt gelegd, Deelnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 4: Klachten

4.1. Klachten over uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen drie weken na de betaaldatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Voetbalsupport. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

Artikel 5: Trainingstijden

5.1. Voetbalsupport behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s en dergelijke te wijzigen.

5.2. Als Deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot de Dienst, vindt geen restitutie van de betaling plaats.

5.3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Voetbalsupport gerechtigd geen Dienst aan te bieden dan wel de aanvangstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Voetbalsupport aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

6.2. Voetbalsupport is slechts aansprakelijk jegens Deelnemer (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Voetbalsupport toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.

6.3. Iedere aansprakelijkheid van Voetbalsupport voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, en schade wegens door Voetbalsupport gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

6.4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd door Voetbalsupport krachtens de vorige artikelen zal worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Voetbalsupport ter zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband
staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Deelnemer aan Voetbalsupport is betaald.

6.5. De aansprakelijkheid van Voetbalsupport wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Deelnemer Voetbalsupport onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Voetbalsupport ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Voetbalsupport in staat is adequaat te reageren.

6.6. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, epidemie of pandemie, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Dienst redelijkerwijs niet van Voetbalsupport kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Dienst worden opgeschort, dan wel de Dienst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 7: Geen doorgang dienst

7.1 Voetbalsupport zal de Deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien de Dienst om wat voor reden van haar zijde geen doorgang zou kunnen vinden. Voetbalsupport zal zich inspannen een passend alternatief aan te dragen op hetzelfde of een later tijdstip dan de Deelnemer wenst. Wanneer de Dienst eenmalig niet doorgaat, zal het op een later tijdstip worden ingehaald. Wanneer de Dienst viermaal niet doorgaat, zal het tweemaal worden ingehaald op een later tijdstip. Eventuele meerkosten voor de vervangende Dienst zijn voor rekening van Voetbalsupport. De Deelnemer kan Voetbalsupport nimmer aansprakelijk houden voor schade of gevolgschade met betrekking tot het niet doorgaan van de Dienst.

Artikel 8: Opschorting en beëindiging van overeenkomst

8.1. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Voetbalsupport nadat Deelnemer hiervan op de hoogte is gesteld, Deelnemer uitsluiten van de verrichtingen waarvoor Deelnemer zich ingeschreven heeft.

8.2. Deelnemer heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien de resultaten niet aan haar verwachtingen voldoen. Deelnemer moet alvorens tot ontbinding over te gaan Voetbalsupport van haar voornemen op de hoogte brengen. Voetbalsupport heeft dan nog de mogelijkheid om een poging te doen de resultaten en verwachtingen nader tot elkaar te brengen. Wanneer dat niet tot het gewenste resultaat leidt kan Deelnemer tot ontbinding overgaan. Deelnemer is bij ontbinding van de Overeenkomst wel verplicht om vijfentwintig (25) euro administratiekosten aan Voetbalsupport te vergoeden, plus de al genoten trainingen.

8.3. Indien de voor de uitvoering van de verrichtingen benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Voetbalsupport het recht Deelnemer uit te sluitende uitvoering van de Dienst op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt.

8.4. Bij opschorting onder dit artikel is Voetbalsupport niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

8.5. Indien uit door de Deelnemer na aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de Dienst redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de Dienst geeft dan zoals vastgelegd in de offerte, is Voetbalsupport gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Artikel 7.2 is dan van overeenkomstige toepassing.

8.6. Voetbalsupport kan elke levering van Diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer Deelnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van Deelnemer is ingediend, of indien Deelnemer zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

Artikel 9: Wijzigingen van de algemene voorwaarden

9.1. Voetbalsupport behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, echter niet zonder Deelnemer daarvan op de hoogte te brengen.

9.2. Indien Deelnemer een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 10: Publiceren van beeldmateriaal

10.1. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat Voetbalsupport beeldmateriaal (foto’s en video’s) mag maken van hun aangeboden diensten. Dit beeldmateriaal mag te allen tijde naar eigen inzicht worden gebruikt, verveelvoudigd en worden gepubliceerd voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Dit betreft ook het publiceren van beeldmateriaal op social media zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Voetbalsupport is niet verplicht dit te melden aan de Deelnemer.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Voetbalsupport en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

11.3. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Voetbalsupport niet gebonden aan door Deelnemer bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Voetbalsupport aangeboden overeenkomst.

11.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van over schriftelijke, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en

Voetbalsupport

VOETBALSUPPORT

SNELLE LINKS